ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường hệ đại học

Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo Kỹ sư kỹ thuật môi trường có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về công nghệ môi trường (CNMT) thông qua đào tạo lý thuyết và thực hành các lĩnh vực hoá học, sinh học trong CNMT, xử lý nước, chất thải rắn, khí thải, nước thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nông nghiệp, quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Các khóa học ngắn hạn /Short courses

– Hệ thống thông tin địa lý GIS / Geographic Information Systems

– Phần mềm thống kê SPSS / Data Analysis Software SPSS Statistics

– Chứng chỉ HSE về an toàn, sức khỏe và môi trường / Health, Safety and Environment Certificate

– Phương pháp điều tra xã hội học/ Social Survey Methodology