Hệ ngắn hạn

Các khóa học ngắn hạn 

– Hệ thống thông tin địa lý GIS

– Phần mềm thống kê SPSS

– Chứng chỉ HSE về an toàn, sức khỏe và môi trường

– Phương pháp điều tra xã hội học