NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công tác nghiên cứu khoa học là một trong ba chiến lược phát triển chính của Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông. Vì vậy, các giảng viên và sinh viên của Viện luôn được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong những năm qua, Viện đã thực hiện các đề tài cấp trường và hỗ trợ thực hiện các đề tài cấp Bộ cũng như đề xuất một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Sở, cấp Bộ sắp được triển khai trong thời gian sắp tới.